Slide background
اطلاعات شخصی

محمد محمدی پور، عضو هیات علمی گروه روانشناسی


آدرس تماس

کیلومتر4 جاده قوچان-مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ،ساختمان علوم انسانی، طبقه اول، اتاق 215، اساتید گروه روانشناسی ،    
پست الکترونیکی: 
   mmohammadipour@iauq.ac.ir
 
 

 


سوابق تحصیلی

 

مقطع تحصیلی

رشته

دانشگاه

کارشناسی

روانشناسی بالینی

فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد

روانسنجی

علامه طباطبایی تهران

دکتری

روانشناسی تربیتی

علوم و تحقیقات تهران

 
 


سوابق پژوهشی

 مقالات (WOS)ISI:

 • 1-Relationship between meta-cognitive beliefs and mindfulness with ruminative thoughts in students(International journal of mental health and addiction, 2016, number 3 ).
 • Mohammad Mohammadi poor & Bibi Zahra Razavi

 

 • 2-A Psychometric Indices of the Farsi Version of the Believability of Anxious Feelings and Thoughts Questionnaire (BAFT), ( International journal of mental health and addiction,2015, number 6).
 • Mohammad Mohammadipour & Fateme Naghinasab Ardehaee

 

 • 3-Childrens drawing:a way to discover their psychological disorders and probles. (International journal of mental health and addiction,2016, number 1).
 • Mohammad Mohammadipour & Zahra Mosavi

 

 • 4-Therapeutic efficacy of hypnosis in reducting anxiety in patients with tension headaches, . (Journal of Evidence-based psychotherapies, 2017, V XVII, ISSN 2, PAGE 47-51, ISSN =2360-0853).
 • Mohammad Mohammadipour , Marziyeh sargoli shahkhase

 

 • 5-The correlation between the sizes of the family atomosphere with the teen aggression. (Journal of Evidence-based psychotherapies, 2017, V 12, ISSUE 3, PAGE 41-47, ISSN =2360-0853).
 • Mohammad Mohammadi pour , Toktam  Shafihi kahani

 

مقالات علمی-پژوهشی:

1- اثر بخشی درمان هیجان مدار به شیوه گروهی بر بخشودگی بین فردی و امید زنان مطلقه(فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال هشتم، شماره 29، بهار 1396 ، صص 78-57).

 محمد محمدی پور و همکاران

 

2- پیش بینی خودکارامدی والدگری و علایم فزون اضطرابی بر اساس مولفه‌های ذهن آگاهی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(مجله اصول بهداشت روانی، سال 19 (5)، مرداد و شهریور  1396 ، صص 373-366)

محمد محمدی پور ، الهه پور اکبران

 

3- مقایسه میزان ماندگاری در درمان در سه روش درمان نگهدارنده با متادون،تنتور ایپوم و بوپره نورفین در بیماران مراکز ترک اعتیاد(مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ، سال 1395، دوره 8 (2)، صص 256-245)

محمد محمدی پور  و همکاران

 

4- آموزش شناختی-رفتاری بر حمایت اجتمایی ادراک شده و خودکارامدی کودکان با مشکلات یادگیری ویژه(فصلنامه رویش روانشناسی، سال 1395، در نوبت چاپ. )

 محمد محمدی پور و بی بی زهرا شفیعی

 

5- رابطه فشارزاهای روانی، تعارضات والد-فرزندی با اختلال بی اشتهایی عصبی در دختران 17 تا 20 ساله(پژوهشنامه تربیتی، سال 1394، سال دهم ، شماره 42)

محمد محمدی پور، تکتم جعفرزاده

 

6- شاخص‌های روانسنجی مقیاس یادگیری خودتنظیمی تحصیلی( مجله پزوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، سال 6، شماره2، پاییز و زمستان 1395، صص 95-79)

محمد محمدی پور و همکاران

 

7- شاخص‌های روانسنجی پرسشنامه ادراک فعالیت‌های کلاسی( پژوهشنامه تربیتی بجنورد، دوره 11، شماره 46، سال 1395، صص 81-100)

محمد محمدی پور

 

 8- The effectiveness of mindfulness training method on male students’ self- efficacy and intelligence beliefs, (Iranian journal of educational sociology, 2017, V 1, number 4, p 1-11).

Mohammad Mohammadi pour, Ali Ghorbannejad, Ali Selimaniyan

9- تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی و عملکرد حرفه ای معلمان ( مجله سلامت اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، 1396، در نوبت چاپ)                   

 محمد محمدی پور، سکینه جمعه نیا

10- اثربخشی آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر تمایز یافتگی و تعارضات زناشویی در زنان مراجعه کننده به خانه‌های سلامت تهران (مجله سلامت اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی، 1396، در نوبت چاپ)

           محمد محمدی پور، حمیده شجاعی

 

طرح‌های پژوهشی:

 

1- ملاکهای ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان واساتید دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9(مجری طرح)17/1/1382

2- مقایسه نتایج روشهای مختلف ارزشیابی اساتید (مجری طرح)11/2/1384

3- بررسی مسائل ومشکلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان (مجری طرح)11/2/1386

4- هنجاریابی آزمون سلامت عمومی (مجری طرح)16/2/1386

5- علل عدم تمایل اساتید به کارهای پژوهشی(مجری طرح)16/2/1386

6- نگرش اساتید دانشگاه‌های منطقه 9 نسبت به نظام ارزشیابی اساتید( مجری طرح22/8/78 )

7- میزان رعایت اصول تدریس موثر توسط اساتیدمنطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی(همکار طرح10/6/89 )

8- بررسی استرسورهای روانی اجتمایی در منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی (همکار طرح21/11/1381)

9- علل عدم استقبال دانشجویان از خدمات مراکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 9(همکار طرح 24/3/1382)

10- عوامل موثر در فشارهای شغلی اساتید(همکار طرح)17/2/1384

 

مقالات همایش‌ها :

 

تعدادی از مقالات همایش‌ها به شرح زیر است:

1- تاثیر مراکز مشاوره بر سلامت روان زنان- اولین کنگره نقش زن در سلامت جامعه ،اردیبهشت 1388،دانشگاه الزهرا

2- تاثیر مراکز مشاوره در سلامت عمومی دانشجویان،سومین سمینار سراسری بهداشت روان دانشجویان،خرداد 1385،دانشگاه علم وصنعت ایران

3- علل عدم استقبال اساتید از کارهای تحقیقاتی،آبان 1385،همایش منطقه ای مشکلات پژوهش ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

4- هنجاریابی آزمون سلامت عمومی،خرداد 1387،همایش شیوه‌های نوین ارتقاء سلامت روان،دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام

5- تاثیر مذهب بر سلامت روان ،همایش ملی روانشناسی وکاربرد آن،آذر 1387،دانشگاه آزاد مرودشت

6- نقش پلیس محله در امنیت روانی،خرداد 1386 ،سمینار ملی پلیس،مردم و امنیت،نیروی انتظامی خراسان رضوی

7- مقلیسه ویزگیهای شخصیتی پلیس زن و مرد،خرداد 1385،همایش ملی پلیس زن و توسعه امنیت عمومی ،نیروی انتظامی تهران

8- علل عدم گرایش دانشجویان به نماز جماعت،تیر 1385،دومین نمایشگاه سراسری فرهنگی ،علمی وهنری نماز در دانشگاه آزاد اسلامی- معاونت فرهنگی

9- و ...

 


منابع دروس

  آمارتوصیفی واستنباطی:

1-احتمالات وآمارکاربردی درروانشناسی وعلوم تربیتی-تالیف دکترعلی دلاور

2- تحلیل آماری درروانشناسی وعلوم تربیتی-ترجمه دکترعلی دلاور و زنده یاد دکتر نقشبندی

    روش تحقیق:

1- مبانی نظری وعملی پژوهش-تالیف دکترعلی دلاور

2- روش تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی-تالیف دکترعلی دلاور

3- روش شناسی آزمایشی- ترجمه دکتر علی دلاور

     سنجش و اندازه گیری:

1-سنجش،اندازه گیری وارزشیابی آموزشی-تالیف دکتر سیف

2سنجش واندازه گیری -تالیف دکتر دلاور وزهرا کار

 آزمونهای هوش:

1.  روانشناسی هوش- تالیف دکترحسن پاشا  شریفی انتشارات دانشگاه پیام نور

2.  آزمونهای شخصیت :

3.  ازمونهای روانی(ارزشیابی شخصیت وسلامت روان) تالیف دکتر علی فتحی آشتیانی با همکاری محبوبه داستانی - انتشارات بعثت

  روانسنجی

1.  مقدمه ای بر نظریه‌های اندازه گیری-ترجمه دکتر علی دلاور انتشارات سمت

2.  مبانی نظری آزمون‌های روانی ترجمه دکتر براهنی

3.  روان آزمایی ترجمه دکتر دلاور و همکاران

 

 

 


منابع کارشناسی ارشد

 1. احتمالات وآمار کاربردی در روانشناسی وعلوم تربیتی -دکتر دلاور
 2. روش تحقیق در روانشناسی وعلوم تربیتی -دکتر دلاور
 3. آمار توصیفی - دکتر هومن
 4. استنباط آماری - دکترهومن
 5. سنجش ، اندازه گیری وارزشیابی آموزشی - دکتر سیف
 6. شناخت روش علمی - دکتر هومن
 7. تحلیل آماری در روانشناسی وعلوم تربیتی - ترجمه دکتر دلاور و دکتر نقشبندی
 8. مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی واجتمایی - دکتر علی دلاور
 9. روش تحقیق -دکتر حسن پاشا شریفی
 10. آماراستنباطی - دکتر حسن پاشا شریفی